علم و زندگی

گشت دیگر گون بشر تا عالمی دیگر رسید
کهنه دنیا مرد و دوران شکوفایی رسید
سالها بگذشت تا نیروی علم شد کارساز
شب های تار رفت و روز تابانی رسید
با وجود علم انواع صنایع شد بپا
چرخشی نو در هوای زندگی آمد پدید
ارتباطات زمینی و هوایی کشف شد
راه آبی را به زیر ناو کشتی ها کشید
اختراعات مکرر با وجود نحبگان
می رسد هر ثانیه از راه با نامی جدید
فن و دانش زیستن را بهتر و آسان نمود
بر تمامی سختی دوران خط بطلان کشید
تا بشر خلاق و خالق گشت و ابزار آفرید
صبح آرام رفاه و لذت از دنیا رسید
گر صفای عشق باشد در کنار علم و کار
آن بهشت اینجا ببینی نیست راهی بس بعید
۲۳/اسفند/۱۳۸۹
.

سلام!

نام : حشمت اله

فامیلی: حیاتی

نام نیکو  گر  بماند  ز  آدمی

به کز او ماند سرای زرنگار

هنر که  در ذات آدمی نهفته است دارای شدت و ضعف است همانند همه خصوصیات دیگری که به مقدار کم یا زیاد وجود دارد. علاقه و میل برای پرورش آن لازم است تا به سطح رضایتمندی برسد . از دوران دبستان میل به هنر خوشنویسی ، شعر و داشتن صدا یی خوش در من وجود داشت و به فراخور اوضاع و احوال به آنها می پرداختم . هنر خوشنویسی در دوران ابتدایی در دبستان ها به صورت کتاب نویسی و بعدا” خطاطی و نوشتن با قلم نی و دوات در آمد که در حال حاضر نیست کار خوشنویسی با قلم و دوات کماکان وجود دارد . من تا دوره عالی خوشنویسی پیش رفتم . در کار سرائیدن شعر ، مثنوی و دوبیتی علاقه زیادی دارم و بیشتر زمان خود را در این را ه گذاشته ام و کار خطاطی در خلال آن نیز انجام می شود .