طارم به ماسوله

رفتن  از  طارم  مهیا   سوی  ماسوله  دل ̗ ما

جمع ̗ یاران شد فراهم  تا  رسید  آن  روز  زیبا

غرق ̗ شادی سینه ی ما  همچو قلب ̗ کودک پر شور وغوغا

می طپید  و  بی قرار از  فتح ̗ کوهستان و از گلزار و صحرا

می سپردیم  پای  خود را  در میان  صخره و  دیوار  سنگی

 راه گاه دشوار بود و گاه هموار چون رفیق ̗ همره و هم مونس ما

ما  به  میل ̗ جان  نوشیدیم ، آب ̗ سرد ̗ چشمه  ساران

در پناه گرمی خورشید خوابیدیم ، جان پناه و فرصت ̗ آرامش ما

ما  شنیدیم نغمه های  شاد ̗ بلبل  شعر  و موسیقی  باران را فراوان  

در کنار گرمی آتش نشستیم گرمی ̗ اش برکند خستگی را از تن ما

ما سراغ ̗ خواب خود را از نوای رود و کوهستان و صحرا می گرفتیم

خواب  ̗ خوش ما را به  رویا می رساند ، از شام و تا  صبح ̗ فردا

ما به  جنگل های ماسوله  رسیدیم ، شاد  و  خرم  چون  پرستو

همچو دلداری  که  می خواهد  ببیند ، صورت ̗ محبوب  خود  را

۴/۳/۹۳

.

دور…. از…. هم

چه دوراز یار باشیم و چه  همراه و نگهدارش

کنون دل ﻜˊنده است ازما امیدی نیست درکارش

ندانی یار̗ غار من  تو هستی  مردم  و  میهن؟

گناه ̗  ما ، صواب ̗ ما ، رسد  پاداش و آثارش ؟

ندانستیم   خردمندی  به   صد  خون  جگر آید

گرفتیم راه خودکامی و گرم است کار و بازارش

چگونه جان شیرین را فنا  کردیم  و مدهوشیم

چومرغان در قفس ماندیم وعمری را پرستارش

چرا  هر جا سخن  راندیم  زبان  نامرادی  شد ؟

چرا آثار محنت هست  فضاحت یار ̗غمخوارش ؟

جهالت  بخشی ازما گشت و ما بر ﮔ̗رد  اوهامیم

خرد  قربانی  اهمال  و  ناکس  شد   خریدارش

طلوع ̗ نور خورشید  وغروبش  را  نمی فهمیم

مثال  جغد  شوم  هستیم  و  تاریکی  هوادارش

چرا ؟ درمان  حال  ما  به  آسانی  میسر نیست

نمی دانیم   و  بیماریم   سلامت جو  گرفتارش

برای ما  همان  بهتر که  در  چنگال  فهم  خود

اسیر و  بی اثر   باشیم  همه گویا   طرفدارش؟!

۲۵/۲/۹۳

.

آینده هم اکنون است

 آفتاب این  ولایت    گرمی ˏ سوزان   ندارد

آسمانش   پر  غبار  و  ابرها   باران  ندارد

نیست چشمی بهر یاری یاوران  سردرگریبان

گرم   بازار  دورویی،  همدلی  امکان  ندارد

ناخدا  سرگرم  مکر و آشنا با وضع  و رفتار

با  چنین تزویر و کردار کارˏما  سامان  ندارد

نقش لاقیدی  چه آسان می نشیند  جای ایمان

در غریبستان ، انسان   قدرت ̗  پیمان   ندارد

می روند بی قدر و همسان روزها  بی اختیارند

چون هوای این قفس ها ، فرق با زندان ندارد

بر  گذشته  افتخار  و  از  شهامت  قصه  گفتن

آنچنان افسانه گشتند  عاشقی   رجحان  ندارد!؟

چشم ظاهربین باز و چشم جان در خواب باشد

در چنین  کوری دل ها روز و شب پایان ندارد

دست   بردن  در خرابی  تا  خراب  آباد  گردد

خانه آبادان نمودن ، غصه  و حرمان  ندارد ؟!

چشم دل باید ببیند  این جهان یک امتحان است

هر کسی مردود  گردید  فرصتˏ  جبران  ندارد

۳/۱/۹۳

.