سلام!

نام : حشمت اله

فامیلی: حیاتی

نام نیکو  گر  بماند  ز  آدمی

به کز او ماند سرای زرنگار

هنر که  در ذات آدمی نهفته است دارای شدت و ضعف است همانند همه خصوصیات دیگری که به مقدار کم یا زیاد وجود دارد. علاقه و میل برای پرورش آن لازم است تا به سطح رضایتمندی برسد . از دوران دبستان میل به هنر خوشنویسی ، شعر و داشتن صدا یی خوش در من وجود داشت و به فراخور اوضاع و احوال به آنها می پرداختم . هنر خوشنویسی در دوران ابتدایی در دبستان ها به صورت کتاب نویسی و بعدا” خطاطی و نوشتن با قلم نی و دوات در آمد که در حال حاضر نیست کار خوشنویسی با قلم و دوات کماکان وجود دارد . من تا دوره عالی خوشنویسی پیش رفتم . در کار سرائیدن شعر ، مثنوی و دوبیتی علاقه زیادی دارم و بیشتر زمان خود را در این را ه گذاشته ام و کار خطاطی در خلال آن نیز انجام می شود .